Saga > De' > Innihald
'ut oils neHqu' 10 DIr qay' Treating
Jun 08, 2016

yor 10 'ut oilslaH lo' vor neH DIr efficiently.

1-Dargh Sor 'ut oil

Dargh Sor 'ut oil nIvbogh wa' acne prone DIr oils. antibacterial bang 'e' Qo'noS qab law' DoH bacteria 'ej QuQ 'e' acne luH HIboQ ghaj. oil production regulates 'ej vaj incidence severity DIr ghor 'ej nup 'oH.

2-lavender 'ut oil

lavender oil qar qaStaHvIS vor neH 'ej SoHvaD 'IHmoH je. lIng oil pong SeS distillation flowering poch yor. vaQ neH HochHom DIr Segh vaj vI'Iprup vaQ athlete qamDu', acne, dermatitis, psoriasis, meQ, ringworm, insect chop eczema 'ej 'aw' oil. 'IHmoH yap applied DIr undilute 'ej economically qutlh je. QaQ aroma chaq qaStaHvIS DIr regeneration QaH 'ej laH qel je wa' jawbe' nIvbogh aroma oils DIr qay' treating 'oH.

3-tera' na'ran wIb 'ut oil

QaQ 'ej natural antibacterial 'ej astringent tera' na'ran wIb 'ut oil. SoHvaD be'nI'puqDaj beneficial acne prone 'ej oily DIr nuvpu'. pore Hoch reduces 'ej QaH qaStaHvIS DIr 'uybogh pegh 'oH.

4-neroli 'ut oil

costly 'ach vaQ HochHom DIr Segh DIr specifically qantaHvIS 'ej QaD 'ej DIr bech wochbogh marks scars 'ej neroli. je yab moH positively 'ej yab jot 'ej nuv 'ach emotionally 'oH. laH ngat vabDot during pregnancy 'ach neH 'oH SaH SuD 'e' diluted pa' lo' nIS 'oH.

nIS meq veb 'ay' neroli 'ut oil, vaj wa' liter oil chenmoH, buckets wa'vatlh Doq vo' wIb Doq Sor Suq blossoms. natural chemical 'e' pong je citral vaQ vor neH 'ej vabDot wochbogh marks mev. antiseptic bang ghaH qaStaHvIS oil production ngaD QaHjaj ghu' je ghaj 'ej QaH 'oH neH pores, shrinking 'e' je HurDaq ghaH QaD DIr luH.

5-myrrh 'ut oil

extracted oil vo' tears ngem Sor 'eS HoSchoH branches 'ej sap pagh. Qap oil neHqu' QaD DIr. QaQ quvmoH 'e' qawqu' oily DIr 'ej reduces wrinkles 'oH. QaQ ta' dermatitis, eczema je rIQ 'ej scars vor neH. 'oH costly 'a wej advisable lo' during pregnancy. SoHvaD be'nI'puqDaj yuQmeyDaq DIr qantaHvIS je. pe'vIl 'uch anti inflammatory bang ghaj firmness Dub, 'uybogh pegh, DIr 'ej elasticity DIr 'ej vaj wrinkles tlhegh HuStaHbogh 'ej visibility reduces oil. je QaD oil jul QIH, moDchugh, chap DIr 'ej eczema.

6-patchouli 'ut oil

extracted oil 'ut vo' lav herbal. DotlhDaj wa' earthy 'ej noy quv largh aroma. nom especially oily DIr, 'ach je nom eczema, oily jIb, meQ vor neH 'ej quHvaj eliminating. wabmeyvetlh QaD 'ach vaj diluted pa' lo' oil. neH costly je laH Suq Hergh 'ej latlh aging DIr Qap. pa' regeneration cells QaH 'ej vaj wrinkles smoothen 'oH. laHlIj rur bang antifungal, antibacterial 'ej antiseptic ghaj 'ej je dermatitis, eczema, acne 'ej psoriasis DIr je chepmoH 'oH.

7-geranium 'ut oil

mej Qat lav 'e' HoSchoH 'eS stems 'ej chal petaQ 'ej Doqqu' 'ej wov sprouts 'ut oil chen chal. vaj nurture ghajHa'ghach ngaD 'ej 'ej HochHom DIr Segh suits 'oH. suits leghmeH qantaHvIS 'ej QaD DIr 'ej QaH je neH eczema, 'ej nach lice vor neH 'oH. tlhoy costly 'ach nuv 'ach emotionally laHlIj ghaj 'oH. wej yIv 'ej vaj lo' qaSpu'DI' diluting 'oH.

8-frankincense 'ut oil

batlhchaj antibacterial 'ej anti inflammatory chepmoH DIr 'ej vaj ideal acne prone DIr frankincense Oil. je toner burgh 'ej Hoch ram DIr 'uybogh pegh pores 'ej nup oil. je cytophylactic 'ej wej neH nIv'e' cells QaD HIboQ 'ach je QaH qaStaHvIS chu' cell nen tungHa' 'oH. because of laHlIj vaQ qaStaHvIS Hoch scars, wrinkles reducing 'ej DIr QeymoH 'oH. chap 'ej QaD DIr soothing 'ach latlh lo' fankincense 'ut oil.

9-sandalwood 'ut oil

vo' oil 'oQqar Sandalwood Sor heartwood je. noy fragrance yotlhmeyvo' 'ej sedative 'ej leS laHlIj ghaj. mostly Hoch DIr Segh 'ach vI'Iprup vaQ vor neH eczema, chap DIr, acne 'ej pe'vIl vaj pumDI' qoghlIj DIr suits oil. qar costly 'ej qel je QaD oil, 'ach vaj diluted pa' lo' 'oH.

10 qe'rot 'oQqar puq 'ut oil

DIr rejuvenate 'ej pa' cell regeneration qaStaHvIS DIr Hab ghot'e' boQ qe'rot 'oQqar puq 'ut oil. because of wanI'vam fade scars 'ej, qatlh Dub 'uybogh pegh DIr 'ej QuQ 'e' Suq qantaHvIS.

overall.Hoch mention aroma oils wovbe' nIvmo' treating 'ej DIr bul vor neH lo'. wejpuH 'ej wew DIr 'e' vIlegh 'a Hoch Suq SoH QaH roD lo' roD. chaq oils nIteb lo' applying DIr pagh laH je lo' je diffusers 'ej QuQ San je juH Dachegh environment bel SoH.